In 1976 is het kerkgenootschap Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen opgericht door twee partners in Nijmegen, te weten:

  • De Stichting Dekenaat van de Rooms-Katholieke Kerk
  • De Hervormde Gemeente Nijmegen

Beide partners hebben in de jaren 80 voor dit kerkgenootschap een steunstichting opgezet, namelijk de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen. De beide oprichters bestaan inmiddels niet meer.

Omdat de beide oprichters hebben opgehouden te bestaan was het voor aanpassing van de statuten van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen noodzakelijk een procedure aanhangig te maken bij de Rechtbank en daarbij de rechtbank te verzoeken de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet- en Regelgeving. Vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging (advocaten) heeft het bestuur gekozen een nieuwe steunstichting op te richten: de Stichting tot bevordering van de Oecumene. De oprichting van laatstgenoemde stichting heeft plaats gevonden op 25 november 2016. De Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen zullen wij over enkele jaren laten ontbinden. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de in de praktijk ontwikkelde doelstellingen en werkwijzen in de statuten van de nieuwe stichting vast te leggen.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen bestaat uit de heer Harry de Vries (voorzitter) en mevrouw Louise Otten-Weening (secretaris-penningmeester).

Het bestuur van de Stichting tot bevordering van de Oecumene bestaat uit de heer Harry de Vries (voorzitter) en mevrouw Louise Otten-Weening (secretaris-penningmeester).

Beide stichtingen kennen geen ledenvergadering. De bestuurders zijn onbezoldigd. De Stichting heeft geen directie en heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling

Beide stichtingen hebben als doel het verzorgen van het stoffelijke deel van de zondagse vieringen zoals deze sinds 1974 door het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen (een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) worden georganiseerd in de Stevenskerk in Nijmegen.

Conform het Toekomstplan 2010-2020 wil het bestuur blijven investeren in zowel de zondagse vieringen in de Stevenskerk als buiten deze vieringen in de zgn. podiumfunctie: het gesprek met en tussen de (rand)kerkelijken en de naar zingeving zoekende spiritueel geïnteresseerden.

Eind 2015 heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met een professionele cantor/dirigent die niet alleen moet gaan investeren in de kerkmuziek tijdens de zondagse vieringen, maar die tevens evenementen buiten de reguliere vieringen door middel van religieuze muziek moet gaan opluisteren.

De evenementen moeten handen en voeten geven aan de ‘Grote Oecumene’, namelijk het gesprek tussen de wereldgodsdiensten. Dat gesprek is actueler dan ooit.

Jaarverslag 2019 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen

Vieringen

Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2019 wekelijks op zondagochtend een oecumenische viering verzorgd in de Stevenskerk. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij deze vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan.

Bezoekers zijn enerzijds mensen die regelmatig, vaak wekelijks de vieringen meemaken, daarnaast zijn er veel incidentele bezoekers, in de zomerperiode vaak ook (buitenlandse) toeristen.  De vormgeving van de vieringen sluit aan bij het monumentale karakter van de Stevenskerk, waar de vieringen plaatsvinden.

 Bijzondere vieringen waren er op de grote kerkelijke feesten, en op de donderdag, vrijdag en zaterdagavond in de goede of stille week. Op de avond voor Kerstmis was er een viering voor kinderen en jonge gezinnen, die bezocht werd door een 500 personen.  De Kerstnachtviering werd georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Gemeente Nijmegen.

Daarnaast waren er bijzondere vieringen op de zondag voorafgaand aan de vierdaagse afstandsmarsen en in het laatste weekend van augustus, in de stijl van de middeleeuwen, het tijdperk waarin de gebroeders Van Lymborgh leefden.  Het OCP was gastheer voor de organisaties die deze vieringen organiseren.

Jeugdwerk in het OCP

De grote en kleine kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het OCP en voor hen is een apart programma ontwikkeld. In de regel is er elke zondag oppas voor de allerjongsten. Er is elke derde zondag een alternatief programma voor de schoolgaande kinderen: de nevendienst.  Er is een kinderkerk XS voor de jongsten (4-8 jaar) en een kinderkerk XL (8-12 jaar). Er wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de jaarfeesten en andere (feestelijke) gebeurtenissen voor de kinderen. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen nevendiensten; in 2019 zijn er ca. 12 keer nevendiensten gepland. De tienergroep, voor kinderen vanaf 12 jaar, kwam 6 keer bij elkaar.

Stiltekapel

De werkgroep Stiltekapel is verantwoordelijk voor de verzorging van de stiltekapel en de voortgang van het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening, elke vrijdag van 13.00– 13.20 uur in de maanden maart t/m december. Dit gebed vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken en in verbondenheid met andere kerken in binnen- en buitenland die ook in het bezit zijn van het “Cross of Nails” geschonken door Coventry Cathedral. Enkele mensen uit verschillende kerken dragen zorg voor de continuïteit van het gebed. Anderen, onder wie toevallige bezoekers van de kerk, sluiten zich bij het gebed aan. Na afloop zijn er goede gesprekken bij koffie en thee.

Kerkmuziek

De kerkmuziek speelt een belangrijke rol binnen het OCP. Als gemeenschap in de Stevenskerk zijn we gelukkig met het prachtige Königsorgel en de vaste organisten Jetty Podt en Joost Langeveld. In 2019 is Jetty Podt voor langere tijd uitgevallen; dankzij de welwillendheid van Joost Langeveld en de organisten IJsbrand ter Haar, Derk Jansen, Cor van Wageningen en Hannelore van der Woude lukte het haar afwezigheid op te vangen.

De zondagse vieringen werden twee keer per maand opgeluisterd door de cantorij onder leiding van Wolfgang Lange. Wolfgang was sinds voorjaar 2019 onze nieuwe cantor. Dat jaar heeft hij een begin gemaakt met de hernieuwde opbouw van de cantorij. Op zondagen waarop de cantorij niet zong, werd de zang geleid door een cantor, afgelopen jaar Albertine Bosselaar, Martin Houtsma, Michiel Schokking, Georgine Steenhuis en Bram Wildeman. 

Samenwerking met de Boskapel

Er is goed contact en overleg mef Stadsklooster Marieken, voorheen het Augustijns Centrum de Boskapel. In 2019 was er eenmaal een gezamenlijke viering, in de Boskapel op de avond van aswoensdag.

Diaconaat

Diaconaat is een onmisbaar aspect van het kerk-zijn dus ook van het OCP.

Na het overlijden van Jennita Dankelman in 2018 heeft de werkgroep in 2019 haar aktiviteiten weer hernomen onder leiding van Joeri Folman.

Om geld in te zamelen organiseert de werkgroep activiteiten waarbij een beroep op de bezoekers van het OCP wordt gedaan. Het doel is ten eerste om geld/goederen in te zamelen voor mensen die leven in armoede. Daarnaast bevordert de gezamenlijke inzet de gemeenschap binnen het OCP. De werkgroep zet zich in voor verschillende projecten, zoals de opvang van Roma-kinderen in Boekarest (Caminul Phillip huis), Amnesty International en projecten in Nijmegen als het Kruispunt, de voedselbank, stichting Gast.

In 2019 werden diakonale collectes gehouden in de veertigdagentijd en advent, resp. voor “Geen kinderarbeid in de textielindustrie” in India en het Wereldvrouwenhuis.

De activiteiten van de werkgroep bestaan daarnaast o.a. uit de verkoop van boeken en sieraden (t.b.v. Caminul Phillip huis), het organiseren van benefietlezingen en vastenmaaltijden, het inzamelen van etenswaren voor de voedselbank.

Omzien naar elkaar

De werkgroep “Omzien naar Elkaar” zorgt voor de verbinding van de individuele OCP-leden met de gemeenschap als geheel. Aandacht is er voor de zieken, en voor ouderen die niet meer of niet meer goed zelfstandig de vieringen kunnen bezoeken. Zo worden de bloemen, iedere zondag in de viering, bestemd zijn voor iemand die een steun in de rug kan gebruiken. Twee keer per jaar (rond Kerstmis en Pasen) worden er kaarten verstuurd aan mensen die een extra groet vanuit onze gemeenschap erg op prijs stellen.

Cantorij

Per 1 maart 2019 is Wolfgang Lange begonnen met zijn werkzaamheden als cantor van de Stevenscantorij. Om verschillende redenen was het aantal leden van de cantorij sterk teruggelopen. In de loop van het jaar is de kwaliteit van de zang sterk verbeterd, en is er ook een beginnende groei van het aantal leden zichtbaar. Enkele leden van de cantorij en voorzitter van het OCP Harry de Vries hebben zich ingezet om Wolfgang te steunen bij zijn werkzaamheden.

Vergaderingen

Bestuur

In 2019 werden Harry de Vries (voorzitter) en Louise Otte (secretaris/penningmeester) gekozen tot bestuursleden van het OCP. Frits Crevecoeur bleef bestuurslid namens de Protestantse Gemeente Nijmegen.   Mathé Prick ondersteunt Louise in het penningmeesterschap.

Leden en belangstellenden

In 2019 was er tweemaal een beleidsvergadering cq ledenvergadering; alle belangstellenden zijn daar welkom. Bij stemmingen stemmen de aanwezige leden.

Naast de beleids-ledenvergaderingen zijn we gestart met thematische avonden. Daar worden onderwerpen besproken die inhoudelijk van belang zijn voor de geloofsgemeenschap : de vieringen, de jeugd, het stadsklooster-in-oprichting, e.d. Ook de aktiviteiten van de verschillende werkgroepen komen daar uitdrukkelijk aan de orde.   enkele thema’s die aan de orde kwamen : het Stadsklooster, het triduum sacrum

Voorgangers

De vaste voorgangers komen enkele malen per jaar bij elkaar om de praktijk van het voorgaan met elkaar af te stemmen.

PR en communicatie

In 2019 is 10 x het maandblad verschenen. Door het vertrek van Wietze Westra is de redactie aangepast. Huidige leden zijn Joke Jansen-Leyten, Jetske Tinnevelt, Joeri Folman.

Privacy beleid

Er is een privacy-beleid in overeenstemming met de landelijke wet- en regelgeving. Dit heeft betrekking op de ledenadministratie, de publicaties in het maandblad en op de website, en eventuele andere aktiviteiten waarbij de privacy in het geding is.

                                                                                                                                  maart 2020

                                                                                                                       

Jaarrekening Stichting
ter bevordering van de oecumene en steunfonds   2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATENrealisatie ‘
2018
begroting
2018
realisatie
2017
Giften 31.322,00 30.000,00 24.577,00
opbrengst koffiehoek     369,59    1.077,00
opbrengsten stiltekapel (vóór overmaken aan
stichting)
3.408,00     4.500,00
overige opbrengsten   425,00   500,00        488,00
Totaal baten 35.524,59 30.500,00   30.642,00
LASTEN
eredienst   3.997,77  5.125,00      3.575,00
cantorij 18.975,56 20.740,00 19.555,00
publiciteit/maandblad      826,18   2.000,00      2.766,00
website 1.500,00                         –  
kosten koffiehoek                   –           –             669,00
podiumfunktie                   –   1.800,00                         –  
jeugd    293,94 11.300,00           423,00
bestuur, sekretariaat    
  850,00
  500,00           296,00
contr, abonnementen     130,99            –           125,00
diakonale collectes                   –                       –                           –  
overige kosten   3.288,54   2.100,00           285,00
Totaal lasten 28.362,98 45.065,00       27.694,00
RESULTAAT   7.161,61-14.565,00        2.948,00