In 1976 is het kerkgenootschap Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen opgericht door twee partners in Nijmegen, te weten:

  • De Stichting Dekenaat van de Rooms-Katholieke Kerk
  • De Hervormde Gemeente Nijmegen

Beide partners hebben in de jaren 80 voor dit kerkgenootschap een steunstichting opgezet, namelijk de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen. De beide oprichters bestaan inmiddels niet meer.

Omdat de beide oprichters hebben opgehouden te bestaan was het voor aanpassing van de statuten van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen noodzakelijk een procedure aanhangig te maken bij de Rechtbank en daarbij de rechtbank te verzoeken de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet- en Regelgeving. Vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging (advocaten) heeft het bestuur gekozen een nieuwe steunstichting op te richten: de Stichting tot bevordering van de Oecumene. De oprichting van laatstgenoemde stichting heeft plaats gevonden op 25 november 2016. De Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen zullen wij over enkele jaren laten ontbinden. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de in de praktijk ontwikkelde doelstellingen en werkwijzen in de statuten van de nieuwe stichting vast te leggen.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen bestaat uit de heer Harry de Vries (voorzitter) en mevrouw Louise Otten-Weening (secretaris-penningmeester).

Het bestuur van de Stichting tot bevordering van de Oecumene bestaat uit de heer Harry de Vries (voorzitter) en mevrouw Louise Otten-Weening (secretaris-penningmeester).

Beide stichtingen kennen geen ledenvergadering. De bestuurders zijn onbezoldigd. De Stichting heeft geen directie en heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling

Beide stichtingen hebben als doel het verzorgen van het stoffelijke deel van de zondagse vieringen zoals deze sinds 1974 door het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen (een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) worden georganiseerd in de Stevenskerk in Nijmegen.

Conform het Toekomstplan 2010-2020 wil het bestuur blijven investeren in zowel de zondagse vieringen in de Stevenskerk als buiten deze vieringen in de zgn. podiumfunctie: het gesprek met en tussen de (rand)kerkelijken en de naar zingeving zoekende spiritueel geïnteresseerden.

Eind 2015 heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met een professionele cantor/dirigent die niet alleen moet gaan investeren in de kerkmuziek tijdens de zondagse vieringen, maar die tevens evenementen buiten de reguliere vieringen door middel van religieuze muziek moet gaan opluisteren.

De evenementen moeten handen en voeten geven aan de ‘Grote Oecumene’, namelijk het gesprek tussen de wereldgodsdiensten. Dat gesprek is actueler dan ooit.

Jaarverslag 2018 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen

Vieringen

Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2018 wekelijks op zondagochtend een oecumenische viering verzorgd in de Stevenskerk. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij deze vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan.

Bezoekers zijn enerzijds mensen die regelmatig, vaak wekelijks de vieringen meemaken, daarnaast zijn er veel incidentele bezoekers, in de zomerperiode vaak ook (buitenlandse) toeristen.  De vormgeving van de vieringen skluit aan bij het monumentale karakter van de Stevenskerk, waar de vieringen plaatsvinden.

 Bijzondere vieringen zijn die op de grote kerkelijke feesten, waaronder ook de donderdag, vrijdag en zaterdagavond in de goede of stille week. Op de avond voor Kerstmis is er een viering voor kinderen en jonge gezinnen, die bezocht wordt door een 500 personen.  De Kerstnachtviering wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Gemeente Nijmegen.

Daarnaast zijn er bijzondere vieringen op de zondag voorafgaand aan de vierdaagse afstandsmarsen en in het laatste weekend van augustus, het gebroeders Van Limburghweekend, met ee viering in middeleeuwse stijl.  Het OCP is gastheer voor de organisaties die deze vieringen organiseren.

Op de derde zondag van de maand vond er in 2018 na de zondagse viering en de koffie, een activiteit waaraan iedereen kan meedoen. Een stellingen-spel, een lezing, een extra zanginspanning of een diaconale activiteit. Daarna eten we soep en broodjes. Zo ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. In 2018 zijn er 8 van dergelijke aktiviteiten georganiseerd.

Jeugdwerk in het OCP

De grote en kleine kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het OCP en voor hen is een apart programma ontwikkeld. In de regel is er elke zondag oppas voor de allerjongsten. Er is elke derde zondag een alternatief programma voor de schoolgaande kinderen: de nevendienst.  Er is een kinderkerk XS voor de jongsten (4-8 jaar) en een kinderkerk XL (8-12 jaar). Er wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan de jaarfeesten en andere (feestelijke) gebeurtenissen voor de kinderen. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen nevendiensten, dus in 2018 zijn er 20 keer nevendiensten gepland. Voor kinderen vanaf 12 jaar is er de tienergroep die 6 keer dit jaar bij elkaar is gekomen. Het sociale en diaconale aspect staan voorop bij deze ontmoetingen.

Stiltekapel

De werkgroep Stiltekapel is verantwoordelijk voor de verzorging van de stiltekapel en de voortgang van het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening, elke vrijdag van 13.00– 13.20 uur in de maanden april t/m oktober. Dit gebed vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken en in verbondenheid met andere kerken in binnen- en buitenland die ook in het bezit zijn van het “Cross of Nails” geschonken door Coventry Cathedral. Enkele mensen uit verschillende kerken dragen zorg voor de continuïteit van het gebed. Anderen, onder wie toevallige bezoekers van de kerk, sluiten zich bij het gebed aan. Na afloop zijn er goede gesprekken bij koffie en thee.

Kerkmuziek

De kerkmuziek speelt een belangrijke rol binnen het OCP. Als gemeenschap in de Stevenskerk zijn we gelukkig met het prachtige Königsorgel en de vaste organisten Jetty Podt en Joost Langeveld. De zondagse vieringen worden twee keer per maand opgeluisterd door de cantorij onder leiding van waarnemend cantores Hein Vrijdag (tot 1 mei 2018) en José Doodkorte (vanaf 1 mei 2018). Op de andere zondagen werd de zang geleid door een cantor, afgelopen jaar Albertine Bosselaar, Michiel Schokking en Bram Wildeman. 

Samenwerking met de Boskapel

Het OCP is al een aantal jaren in gesprek met het Augustijns Centrum de Boskapel om te onderzoeken waar beide gemeenschappen kunnen samenwerken en zo elkaar versterken. Samen met de Boskapel heeft het OCP ook in 2018 een vormingsaanbod samengesteld.

Boskapel en OCP hebben in 2018 driemaal een viering gehouden, tweemaal op een zondag in ofwel de Boskapel, ofwel de Stevenskerk. Daarnaast eenmaal op de avond van aswoensdag.

Diaconaat

Diaconaat is een onmisbaar aspect van het kerk-zijn dus ook van het OCP.

In 2018 overleed totaal onverwacht de trekker van de OCP-werkgroep diakonie Jennita Dankelman. Na dit grote verlies hebben de medeleden van de werkgroepo onder leiding van Joeri Folman de aktiviteiten weer kunnen oppakken.

Om geld in te zamelen organiseert de werkgroep activiteiten waarbij een beroep op de bezoekers van het OCP wordt gedaan. Het doel is ten eerste om geld/goederen in te zamelen voor mensen die leven in armoede. Daarnaast bevordert de gezamenlijke inzet de gemeenschap binnen het OCP. De werkgroep zet zich in voor verschillende projecten, zoals opvang van Roma-kinderen in Boekarest (Caminul Phillip huis), Amnesty International en projecten in Nijmegen als het Kruispunt, de voedselbank, stichting Gast. De activiteiten van de werkgroep bestaan o.a. uit het houden van extra collectes in de advents- en 40-dagentijd, verkoop van boeken en sieraden, organiseren van benefietlezingen en vastenmaaltijden, inzamelen van etenswaren voor de voedselbank.

Omzien naar elkaar

De werkgroep “Omzien naar Elkaar” is in 2018 actief geweest. De contactleden zorgen voor de verbinding van de individuele OCP-leden met de gemeenschap als geheel. Aandacht is er voor de zieken, en voor ouderen die niet meer of niet meer goed zelfstandig de vieringen kunnen bezoeken. Zo worden de bloemen, iedere zondag in de viering, bestemd zijn voor iemand die een steun in de rug kan gebruiken. Twee keer per jaar (rond Kerstmis en Pasen) worden er kaarten verstuurd aan mensen die een extra groet vanuit onze gemeenschap erg op prijs stellen.

Cantorij

Begin 2018 ontstond er vrij plotseling een vacature voor een cantor. Vanaf die tijd heeft er een sollicitatieprocedure gelopen. In eerste instantie werd geen kandidaat gevonden, na hernemen van de procedure werd een nieuwe cantor gecontracteerd in de persoon van Wolfgang Lange uit Deventer. Hij zal zijn werkzaamheden aanvangen op 1 maart 2019.  In de tussenliggende periode zijn we uitstekend geholpen door waarnemend cantores, Hein Vrijdag en vooral José Doodkorte.

Vergaderingen

Bestuur

Voorjaar 2018 trad het OCP-bestuur vrij plotseling af en werd opgevolgd door een interim-bestuur, verkozen in de vergadering van 12 april 2018.  Het interim-bestuur heeft er in eerste instantie voor zorggedragen dat de aktiviteiten van het OCP normaal voortgang konden vinden; daarnaast dat de onrust en droefheid die bestonden na het plotselinge opstappen van het bestuur enigszins opgevangen werden. Het interimbestuur vergaderde zeer regelmatig, ongeveer elke twee weken een avond in kleine kring, daarna enkele malen met verschillende groepen binnen en buiten het OCP, zoals de voorgangers, de cantorij, de Stichting Stevenskerk, dhet bestuur van de Boskapel, en vertegenwoordigers van de moederkerken (mgr Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, deken Janssen van de RKK, en de kerkenraad van de PGN).

Leden en belangstellenden

Enkele malen per jaar is er een beleidsvergadering cq ledenvergadering; alle belangstellenden zijn daar welkom. Bij stemmingen stemmen de aanwezige leden.

Naast de beleids-ledenvergaderingen zijn we gestart met thematische avonden. Daar worden onderwerpen besproken die inhoudelijk van belang zijn voor de geloofsgemeenschap : de vieringen, de jeugd, het stadsklooster-in-oprichting, e.d.

Voorgangers

De vaste voorgangers hebben ook 2018, in oktober, een  bezinnings- en studiedag gehouden over liturgie, o.l.v. A Govaart.

PR en communicatie

In 2018 is 10 x het maandblad verschenen.

Privacy beleid

Er is een voorstel voor het privacy-beleid in overeenstemming met de landelijke wet- en regelgeving. Dit heeft nbetrekking op de leden-administratie, de publicaaties in maandblad en op de website, en eventuele andere aktiviteiten waarbij de privacy in het geding is.

                                                                                                                        april 2019

Jaarrekening Stichting
ter bevordering van de oecumene en steunfonds   2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATENrealisatie ‘
2018
begroting
2018
realisatie
2017
Giften 31.322,00 30.000,00 24.577,00
opbrengst koffiehoek     369,59    1.077,00
opbrengsten stiltekapel (vóór overmaken aan
stichting)
3.408,00     4.500,00
overige opbrengsten   425,00   500,00        488,00
Totaal baten 35.524,59 30.500,00   30.642,00
LASTEN
eredienst   3.997,77  5.125,00      3.575,00
cantorij 18.975,56 20.740,00 19.555,00
publiciteit/maandblad      826,18   2.000,00      2.766,00
website 1.500,00                         –  
kosten koffiehoek                   –           –             669,00
podiumfunktie                   –   1.800,00                         –  
jeugd    293,94 11.300,00           423,00
bestuur, sekretariaat    
  850,00
  500,00           296,00
contr, abonnementen     130,99            –           125,00
diakonale collectes                   –                       –                           –  
overige kosten   3.288,54   2.100,00           285,00
Totaal lasten 28.362,98 45.065,00       27.694,00
RESULTAAT   7.161,61-14.565,00        2.948,00