Algemene Voorwaarden Stichting tot bevordering van de Oecumene (versie 29 maart 2017) 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOPEN VAN DE WEBSHOP VAN DE

STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE OECUMENE

1. Algemeen

 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en

STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE OECUMENE (hierna te noemen: Verkoper).

1.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van

deze overeenkomst worden verricht.

2. Verkoop

 2.1. Alle prijzen op de website www.ocp-nijmegen.nl  zijn onder voorbehoud van set- en typefouten.

2.2. Aankopen kunnen tot 30 dagen na het moment van aankoop worden geretourneerd. De door koper

voor het retourneren van de aankopen gemaakt redelijke verzendkosten worden door Verkoper

vergoed.

2.3. In afwijking van artikel 2.2 kunnen kaarten voor concerten/uitvoeringen/lezingen/bijeenkomsten tot

uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het concert/de uitvoering/de lezing/de bijeenkomst worden

geretourneerd.

2.4. Alle aankopen dienen voor aflevering te worden betaald door middel van het gebruik van i-deal.

2.5. Levering vindt plaats zo snel als mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de

aankoop.

3. Klachten

 3.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper dienen het bestuur van

de Stichting tot bevordering van de Oecumene binnen acht dagen nadat de uitvoering van de

overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te

bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Verkoper niet in behandeling

genomen.

3.2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden

derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Verkoper:

3.2.1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma,

waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van

optredenden, in de samenstelling van het programma en verschuivingen van

evenementen naar een andere datum;

3.2.2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen

van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Koper en Verkoper betrekking

heeft;

3.2.3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt

door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet

daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde

overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Verkoper het

mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te

ontzeggen;

3.2.4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt

door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze

onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

3.2.5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt

door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

3.2.6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder

begrepen beperkt zicht voor de Koper, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de

media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

3.2.7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt

door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke

handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere

wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

3.2.8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van

de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

3.2.9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder

begrepen beperkt zicht op het podium;

3.2.10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de eventuele aan- of afwezigheid

van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische

voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;

3.2.11. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen

van het openbaar vervoer;

 3.2.12. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de

omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

4. Persoonsgegevens

 4.1. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gaat koper er mee akkoord dat zijn naam en emailadres

wordt opgenomen in een cliëntenbestand en gaat koper er mee akkoord dat zijn gegevens

worden gebruik voor promotionele doeleinden.

4.2. Koper heeft het recht zijn gegevens te laten verwijderen uit het cliëntenbestand.

Stichting tot bevordering van de Oecumene

 p/a Rietdekker 23

6603 JV Wijchen

KvK: 67379877

De Stichting tot bevordering van de Oecumene is geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de

Omzetbelasting 1968 en heeft derhalve geen BTW-nummer.